Iň oňat onlaýn web sahypasy gözleg gurallary barada semalt maslahatlary

Örümçek diýlip hem atlandyrylýan onlaýn web sahypasy, maglumatlary döwmek ýa-da web indeksirlemek üçin Bütindünýä Kerebine yzygiderli göz aýlap bilýän internet botudyr. Google, Bing, Yahoo we beýleki gözleg motorlary mazmunyny täzelemek üçin dürli web gözleg gurallaryny ulanýarlar we bu web sahypalary gözleýänler köplenç rugsatsyz web sahypalaryna girýärler. Onlaýn web sahypasynda gözleg gurallarynyň onlarçasy bar, ýöne aşakdakylar iň gowusydyr we wezipeleriňizi çalt ýerine ýetirmäge kömek edýär.

1. Cyotek WebCopy:

Cyotek WebCopy, iň oňat onlaýn web sahypasy gözleg hyzmatlarynyň biridir we awtonom ulanmak üçin gaty diskiňizdäki bölekleýin ýa-da tutuş sahypany göçürmäge mümkinçilik berýär. Bu programma, maglumatlary çyzmagy aňsatlaşdyrýar we web sahypalaryňyzyň gözleg motory reýtingini ýokarlandyrmaga kömek edýär. Cyotek WebCopy, mazmunyny gaty diskiňize göçürip almazdan ozal dürli web sahypalaryny gözden geçirer. Bu hyzmaty ýönekeý we dinamiki web sahypalaryndan maglumatlary gyrmak üçin ulanyp bilersiňiz. “Cyotek WebCopy” -nyň iň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, sahypanyň indekslemek islemeýän bölümini aýyrmaga mümkinçilik bermegidir. Düzülip bilner we ähli operasiýa ulgamlary we web brauzerleri bilen utgaşýar. Mundan başga-da, Cyotek WebCopy wirtual DOM ýa-da JavaScript derňewiniň başga görnüşini öz içine almaýar.

2. Getleft:

WebCopy ýaly, Getleft interaktiw onlaýn web sahypasydyr we ulanmak aňsat. Ilki bilen maglumat gyryjy hökmünde ulanylýar we birnäçe gezek basmak bilen sahypany ýyrtmaga kömek edýär. Getleft, ulanyjylara amatly dolandyryş paneli we mümkin bolmagy üçin özboluşly mümkinçilikler sebäpli maglumatlary tutuşlygyna ýa-da bölekleýin web sahypasyndan göçürip alýar. Doly göçürilenden we işe girizilenden soň, diňe web sahypasynyň URL-sini girizmeli we Go düwmesine basmazdan ozal göçürip aljak faýllaryňyzy saýlamaly. Linkshli baglanyşyklar derrew gaty diskiňize göçüriler we dürli web sahypalaryny indekslemek üçin Getleft-den peýdalanyp bilersiňiz. Geň zat, bu gural 15-den gowrak dili goldaýar we web mazmunyny has gowy gözlemäge mümkinçilik berýär.

3. Gyryjy:

Dürli maglumatlary çykarmak we web gözleg aýratynlyklary bilen Google Chrome giňeltmesi. Şübhesiz, Scraper size dürli web sahypalaryndan maglumatlary gyrmaga mümkinçilik berýän güýçli we üýtgeşik onlaýn web sahypasydyr. Bu gural kodlaýjylar we kodlaşdyrmaýanlar üçin hem amatly, işe başlamak üçin diňe maglumatlary buferine göçürmeli. Scraper, gyrylan maglumatlary öňünden kesgitlenen faýla göçürer we bir wagtyň özünde birnäçe web resminamalaryny indekslemäge mümkinçilik berer.

4. OutWit Hub:

Onlarça aýratynlyk we opsiýa bilen internetdäki iň oňat web gözlegçilerinden biridir. “OutWit Hub”, esasan, “Firefox” goşmaçasy bolup, ähli operasiýa ulgamlaryna laýyk gelýär. Bu hyzmaty dinamiki web sahypalaryndan maglumatlary gyrmak ýa-da web sahypaňyzy ýa-da blogyňyzy çalt gözlemek üçin ulanyp bilersiňiz. “OutWit Hub” ulanyjy üçin amatly interfeýs bilen üpjün edilýär we işiňizi bitirmek üçin hiç hili kod ýazmak hökman däl.

mass gmail